DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.26.09

Аналіз формування вартісно-цільової стратегії електроспоживання підприємств залізорудної галузі України

Igor Sinchuk

Анотація


Досліджено засади моделювання стратегії раціонального електроспоживання для гірничорудних підприємств залізорудної галузі України. Обґрунтовано нові підходи до використання методів математико - статистичних аналізу, модифікованих відповідно до галузевих особливостей. Для оцінювання невідомих величин за результатами спостережень, що містять випадкові помилки, застосовується метод найменших модулів. Імплементація отриманих результатів дозволила провести всебічний аналіз рівнів споживання електроенергії та запровадити відповідні заходи в напряму енергоефективності підприємств гірничорудного комплексу


Ключові слова


електроспоживання; енергоефективність; гірничорудне підприємство; вартість; моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Shydlovskyj, A. K., Pivniak, H. H., Rohoza, M. V., Vypanasenko, S. I. Heoekonomika ta heopolityka Ukrainy, [Geo-economics and geopolitics of Ukraine], Dnipro: Natsional'nyj hirnychyj universytet, 2002, Dnipro, 282.

Sinchuk, O. M., Boiko, S. M., Sinchuk, I. O., Karamanyts, F. I., Kozakevych, I. A., Baranovska, M. l., Yalova A. M. Aspects of the problem of applying distributed energy in iron ore enterprise electricity supply systems Multi-authored monograph. Warsaw, 2018, 77.

Hachatrjan, V. S., Balabekjan, M. A. To Theory of Optimization of Large Power-Transmission System Modes. Electrical Technology Russia, 1980, 10, 55-57.

Hachatrjan, V. S., Mnacakanjan, M. A., Hachatrjan, K. V., Grigorjan, S. Je. Optimizing Operating Modes of Large Electric Power System in Terms of Active Powers at Power Station Nodes. Electrical Technology Russia, 2008, 2, 10-22.

Hachatrjan, V. S., Temurdzhjan, A. V. Optimization of United Electric Power System Structure Using Decomposition Method. Electrical Technology Russia, 1983, 8, 8-13.

Gurskij, S. K., Domnikov, S. V. Active Power Distribution Using Guaranty Comparable Level Method. Electrical Technology Russia, 1982, 9, 10-16.

Smirnov, K. A. Power System Modes Optimization Taking Into Account Electric Potential Limit. Electrical Technology Russia, 1997, 6, 8-12.

Serebrjanikov, N. I., Shicman, S. E. System of Material Encouragement Rationalization for Interconnection and Thermal Power Station Mode Optimization. Power Technology and Engineering, 1993, 5, 5-9.

Stohnij, B. S., Kyrylenko, O. V., Prakhovnyk, A. V., Denysiuk, S. P. Volution of intelligent electric networks and their prospects in Ukraine. Tekhnichna elektrodynamika, 2012, 5, 52-67.

Berdin, A. S., Kokin, S. E., Semenova, L. A. Power System Optimization under Uncertainty. Industrial Power Engineering, 2010, 4, 29-35.

Fedotov, A. I., Vagapov, G. V. Electric Power Cost Optimization With a View to Production with Continuous Running Duty. Industrial Power Engineering, 2010, 10, 2-6.

Postanova NKRE Ukrainy № 921 (2003), “Pro zatverdzhennia Pravyl Optovoho rynku elektrychnoi enerhii Ukrainyv redaktsii, zatverdzhenij Radoiu rynku vid 4 veresnia 2003, “DP “Enerhorynok”.

Funktsionuvannia ORE, Analiz tsin v ORE. Available at:www.er.gov.ua/doc.php?c=5

Borukaev, Z. Kh., Ostapchenko, K. B., Lysovychenko, O. Y. Analysis of the relationship between the data of the dynamics of the energy market and changes in prices in the energy markets”, Mizhvidomchyj naukovo-tekhnichnyj zbirnyk Adaptyvni systemy avtomatychnoho upravlinnia, 2015, 1(26), 8-101.

Stohnij, B. S., Kyrylenko, O. V., Prakhovnyk, A. V., Denysiuk, S. P., Nehodujko, V. O., Pertko, P. P., Blinov, I. V. Osnovni parametry enerhozabezpechennia natsional'noi ekohomiky na period do2020 roku [The main parameters of energy supply for national chemistry for the period up to 2020], 2011, Kyiv: In-t elektrodynamiky NAN Ukrainy, 275.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Шидловский, А. К. Геоекономіка та геополітика України [текст] / А. К. Шидловский , Г. Г. Півняк , М. В. Рогоза, С. І. Випанасенко // Навчальний посібник. – Дніпро: Національний гірничий університет, 2002. – 282 с.
 2. Sinchuk, О. М. Aspects of the problem of applying distributed energy in iron ore enterprise electricity supply systems. Multi-authored monograph / O. MSinchuk, S. MBoiko, I. O. Sinchuk, F. IKaramanyts, I. AKozakevych, M. lBaranovska, A. MYalova. – Warsaw. – 2018. – 77 p.
 3. Хачатрян, В. С. К теории оптимизации режимов больших электроэнергетических систем / В. С. Хачатрян, М. А. Балабекян // Электричество. –1980. – № 10. – С. 55–57.
 4. Хачатрян, В. С. Оптимизация режима большой электроэнергетической системы методом декомпозиции по активным мощностям электрических станций / В. С. Хачатрян, М. А. Мнацаканян, К. В. Хачатрян, С. Э. Григорян // Электричество. – 2008. – № 2. – С. 10-22.
 5. Хачатрян, В. С. Оптимизация структуры объединенной электроэнергетической системы с применением метода декомпозиции / В. С. Хачатрян, А. В. Темурджян // Электричество. – 1983. – № 8. – С. 8-13.
 6. Гурский, С. К. Распределение активной мощности методом гарантированного относительного уровня / С. К. Гурский, С. В. Домников // Электричество. – 1982. – № 9. – С. 10-16.
 7. Смирнов, К. А. Оптимизация режимов энергосистемы с учетом ограничений по напряжениям / К. А.  Смирнов // Электричество. – 1997. – № 6. – С. 8-12.
 8. Серебряников, Н. И. Совершенствование системы материального стимулирования за оптимизацию режима работы энергообъединений и ТЭС / Н. И. Серебряников, С. Е. Шицман // Электрические станции. – 1993. – № 5. – С. 5-9.
 9. Стогній, Б. С. Еволюція інтелектуальних електричних мереж та їхні перспективи в Україні / Б. С. Стогній, О. В. Кириленко, А. В. Праховник, С. П. Денисюк // Технічна електродинаміка. – 2012. – №5. – С. 52-67.
 10. Бердин, А. С. Оптимизация системы электроснабжения в условиях неопределенности / А. С. Бердин, С. Е. Кокин, Л. А. Семенова // Промышленная энергетика. – 2010. – № 4. – С. 29-35.
 11. Федотов, А. И. Оптимизация затрат на электроэнергию для производств с продолжительным режимом работы / А. И. Федотов, Г. В. Вагапов // Промышленная энергетика. – 2010. –№ 10. – С. 2–6.
 12. Постанова НКРЕ України № 921 вiд 12.09.2003 “Про затвердження Правил Оптового ринку електричної енергiї України в редакцiї, затвердженiй Радою ринку вiд 4 вересня 2003 р.”ДП “Енергоринок”.
 13. Функцiонування ОРЕ, Аналiз цiн в ОРЕ. Електронний ресурс. Режим доступу: www.er.gov.ua/doc.php?c=5.
 14. Борукаев, З. Х. Анализ взаимосвязи данных динамики энергорынка с изменением цен на рынках энергоносителей / З. Х. Борукаев, К. Б. Остапченко, О.И. Лисовиченко // Мiжвiдомчий науково-технiчний збiрник «Адаптивнi системи автоматичного управлiння», 2015, № 1(26). – С. 8-101.
 15. Стогній, Б. С. Основні параметри енергозабезпечення національної економіки на період до 2020 року [текст] / Б. С. Стогній, О. В. Кириленко, А. В. Праховник, С. П. Денисюк, В. О. Негодуйко, П. П. Пертко, І. В. Блінов – К.: Ін-т електродинаміки НАН України, 2011. – 275 с.