Редакційна етика

Етичні принципи авторів

Автори несуть повну відповідальність за новизну та достовірність результатів наукового дослідження. Неправдиві та/або сфальсифіковані матеріали є неприйнятними.

Забороняється надавати рукопис, який був відправлений в інше видання і знаходиться там на розгляді, а також матеріали, які вже були опубліковані. 

Статті повинні бути оригінальними, запозичені частини повинні обов’язково супроводжуватися посиланнями. Наявність неоформлених цитат, значний відсоток запозичень, а також повний плагіат є неприйнятними.

У статті повинні бути зазначені всі особи, які зробили свій внесок у проведення дослідження.

У разі виявлення недоліків або помилок у роботі, необхідно своєчасно проінформувати про це редакційну колегію.

Автор, з яким ведеться листування, несе повну відповідальність за ознайомлення співавторів з перебігом процесу рецензування та редагування статті. 

Етичні принципи рецензентів

Рецензенти зобов’язані дотримуватись умов конфіденційності, не передавати рукопис для ознайомлення та обговорення особам, які не мають таких повноважень.

Неприпустимо використання неопублікованих статей в особистих цілях без письмової згоди автора/авторів.

У разі виявлення схожості статті з вже існуючими подібними роботами, рецензент негайно повідомляє про це редакційну колегію.

Рецензент максимально об’єктивно оцінює наукову новизну та достовірність матеріалу поданого рукопису, і враховує, чи відповідає робота науковим і літературним стандартам. Висновки рецензії повинні бути чітко і зрозуміло обґрунтовані.

Рецензент має поважати інтелектуальну незалежність авторів.

Етичні принципи редактора та видавця

Редколегія приймає рішення щодо публікації статті на основі достовірності поданих матеріалів та наукової значущості роботи та відгуків рецензентів.

Всі подані до редакції рукописи перевіряються на плагіат з використанням сервісу Unicheck. Оригінальність рукописів повинна бути не менше 80 %. Редакційна колегія не допускає до публікації статті, які частково/повністю є плагіатом. 

Під час прийняття рішення щодо публікації статті неприпустима дискримінація за расою, статтю, релігійними поглядами, походженням, громадянством та політичними переконаннями.

Редакційна колегія гарантує збереження конфіденційності неопублікованих матеріалів надісланих для розгляду робіт.

Редакційна колегія зобов’язана приймати участь у виникаючих конфліктах та вживати заходи щодо їх розв’язання.