Моделювання зовнішніх збурень опорної поверхні під час руху військової гусеничної машин

Andriy Rudiy, Anton Vasiliev, Maksym Bystrytskyy

Анотація


У статті розлянуто питання імітаційного моделювання впливу випадкових зовнішніх збурень на рух військової гусеничної машини, зокрема випадкову зміну параметрів покриття, по якому здійснюється рух. З використанням методу зворотнього перетворення побудовано алгоритм отримання масиву випадкових значень коефіцієнтів опору прямолінійному рухові та повороту. Запропонований алгоритм дозволяє підвищити адекватність імітаційної моделі збуреного руху військової гусеничної машини та може бути використаний під час досліджень, спрямованих на вдосконалення елементів трансмісій та силових установок військових гусеничних машин

Ключові слова


військова гусенична машина; імітаційне моделювання; функція розподілу; алгоритм; метод зворотніх перетворень

Повний текст:

PDF

Посилання


Al-Milli, S., Seneviratne, L. D., Althoefer, K. Track-terrain modelling and traversability prediction for tracked vehicles on soft terrain. Journal of Terramechanics, 2010, 47(3), 151-160, doi:10.1016/j.jterra.2010.02.001.

Dawkins, J., Bevly, D., Jackson, R. Evaluation of fractal terrain model for vehicle dynamic simulations. Journal of Terramechanics, 2012, 6, 299-307, doi:10.1016/j.jterra.2012.10.003.

Wong, J. Y., Senatore, C., Jayakumar, P., Iagnemma, K. Predicting mobility performance of a small, lightweight track system using the computer-aided method NTVPM. Journal of Terramechanics, 2015, 61, 23-32, doi:10.1016/0022-4898(94)90010-8.

Monga, M., Roggow, D., Karkee, M. and etc. Real-time simulation of dynamic vehicle models using a high-performance reconfigurable platform. Microprocessors and Microsystems, 2015, 8, 720-740. doi:10.1016/j.micpro.2015.08.014

Rubinstein, D., R. Hitron. A detailed multi-body model for dynamic simulation of off-road trackedvehicles. Journal of Terramechanics, 2004, 2, 163-173, doi:10.1016/j.jterra.2004.02.004

Rabbani, M. Takeoka, S. Mitsuoka M. and etc. Simulation for Vertical Dynamic Loading Forces on Track Rollers of the Half-tracked Tractor Based on Nonlinear Voigt's Model. Engineering in Agriculture, Environment and Food, 2010, 4, 119-126, doi:10.1016/S1881-8366(10)80003-5

Aleksandrov, E. E., Khaustov, D. E. Imitatsionnoe modelirovaniye vozmuschennogo dvizheniya gusenichnoj mashiny s gidroob'yemnym mekhanizmom povorota [Simulation of the tracked vehicle perturbed motion with hydrostatic turning mechanism], Visnyk NTU «KhPI» «Transportne mashynobuduvannia», 2005, 37, 19-28.

Beletskyj, A. V., Rekunov, S. S. Matematicheskoe i imitatsionnoe modelirovaniye profilya dorozhnogo pokrytiya [Mathematical modeling and simulation of road surface profile]. Internet-journal "NAUKOVEDENYE", 2014, 5(24), [web] http://naukovedenie.ru.

Brovtsin, V. M. Modelirovaniye mikroprofilya poverkhnosti polej i dorog [Modeling of surface microprofile of fields and roads]. Sbornyk nauchnykh trudov YAEP, 2015, 86, 59-68.

Vysotskyj, M. S., Kochetov, S. Y., Kharytonchyk, S. V. Osnovy proektirovaniya modul'nykh magistral'nykh avtopoyezdov [Basics of modular mainline trains design]. Minsk: "Belarusskaya navuka", 2011, 392 p.

Aleksandrov, E. E., Volontsevich, D. O., Samorodov, V. B. etc. Dinamika transportno-tyagovykh kolesnykh i gusenichnykh mashin. [Dynamics of transport-hauling wheeled and caterpillar machines]. Khar'kov: KhNADU, 2001, 640 p.

Isakov, P. P. Teoriya i konstruktsiya tankov [Theory and design of tanks]. Moscow: "Mashinostroyeniye", 1987, 196 p.

Lelyovskyj, K. Ya., Makarov, V. S. Issledovaniye vibratsij transmissii pri dvizhenii avtomobilya po dorogam razlichnoho mikroprofilya [Studying the transmission vibration during the vehicle motion upon the roads of various microprofile]. Trudy Nizhegorodskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. R. E. Alekseyeva, 2013, 4, 98-103.

Mazmanyshvyly, A. S., Aleksandrova, T. E. Postroyeniye sluchajnykh poverkhnostej dvizheniya ob'yektov bronetankovoj tekhniki [Construction of casual surfaces of objects motion of armoured technique]. Systemy ozbroyennya i vijs'kova tekhnika, 2012, 1, 68-71.

Marchenko, N. A. Imytatsionnoye modelirovaniye dvizheniya transportnogo sredstva po peresechennoj mestnosti [Simulation of the vehicle on rough terrain]. Dvigateli vnutrennego sgoraniyya, 2004, 1, 87-89.

Serhyenko, A. N., Medvedev, N. H., Liubarskyj, B. H. etc. Metodika opisaniya nerovnostej profilya dorogi pri modelirovanii podveski avtomobilya s rekuperatorom energii kolebanij [Method of road roughness description in the simulation car suspension with heat recovery energy vibrations]. Visnyk NTU "KhPI", 2013, 37, 185-192.

Ndikumana, E. Razrabotka metoda registratsii mikroprofilya dorogi s tsel'yu issledovaniya plavnosti khoda avtomobilya: Dissert. kand. tekhn. nauk: 05.05.03 [Development of a method of road microprofile registration to explore the smooth course of the car]. Moskva, 2000, 150 p.

Rudyy, A. V., Rudavs'kyj, D. V. Matematychna model' rukhu husenychnoi mashyny na osnovi rivnian' Hibbsa-Appelia [Mathematical model of tracked vehicles motion based on Gibbs-Appell equation]. Suchasni informatsijni tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony, 2015, 3, 113-117.

Korolyuk, V. S., Portenko, N. I., Skorokhod, A. V., Turbin, A. F. Spravochnik po teorii veroyatnostej i matematicheskoj statistike [Handbook of probability theory and mathematical statistics], Moscow: "Nauka", 1985, 640 p.

Frolov, K. V. Koliosnyye i gusenichnyye mashiny [Wheel and caterpillar machines]. Moscow: "Mashynostroenye", 1997, 687 p.

Chobytok, V. A. Teoriya dvizheniya tankov i BMP [Theory movement of tanks and combat infantry machine]. Moscow: Voennoe izdatel'stvo, 1984, 264 p.

Shyshanov, S. M. Vybor ratsional'nykh parametrov sistemy podressorivaniya bystrokhodnykh gusenichnykh mashin: Dissert. kand. tekhn. nauk: 05.05.03 [The choice of rational parameters of the suspension system of high-speed tracked vehicles]. Moscow, 2015, 185 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Al-Milli, S. Track-terrain modelling and traversability prediction for trackedvehicles on soft terrain / S. Al-Milli, L. Seneviratne, K. Althoefer. // Journal of Terramechanics. – 2010. – №3. – P. 151–160. – doi:10.1016/j.jterra.2010.02.001.
 2. Dawkins, J. Evaluation of fractal terrain model for vehicle dynamic simulations / J. Dawkins, D. Bevly, R. Jackson. // Journal of Terramechanics. – 2012. – №6. – P. 299-307. – doi:10.1016/j.jterra.2012.10.003.
 3. Predicting mobility performance of a small, lightweight track system using the computer-aided method NTVPM / J. Y.Wong, C. Senatore, P. Jayakumar, K. Iagnemma. // Journal of Terramechanics. – 2015. – №61. – P. 23-32. – doi:10.1016/0022-4898(94)90010-8.
 4. Monga, M. Real-time simulation of dynamic vehicle models using a high-performance reconfigurable platform / M. Monga, D. Roggow, M. Karkee and etc. // Microprocessors and Microsystems. – 2015. – №8. –
  P. 720-740. – doi:10.1016/j.micpro.2015.08.014.
 5. Rubinstein, D. A detailed multi-body model for dynamic simulation of off-road trackedvehicles / D. Rubinstein, R. Hitron // Journal of Terramechanics. – 2004. – №2. – P. 163-173. – doi:10.1016/j.jterra.2004.02.004.
 6. Rabbani, M. Simulation for Vertical Dynamic Loading Forces on Track Rollers of the Half-tracked Tractor Based on Nonlinear Voigt's Model / M. Rabbani, S. Takeoka, M. Mitsuoka and etc. // Engineering in Agriculture, Environment and Food. – 2010. – №4. – P. 119-126. – doi:10.1016/S1881-8366(10)80003-5.
 7. Александров, Е. Е. Имитационное моделирование возмущенного движения гусеничной машины с гидрообъемным механизмом поворота / Е. Е. Александров, Д. Е. Хаустов // Вісник НТУ «ХПІ» «Транспортне машинобудування». – 2005. – №37. – С. 19-28.
 8. Белецкий, А. В. Математическое и имитационное моделирование профиля дорожного покрытия [Електронний ресурс] / А. В. Белецкий, С. С. Рекунов // Интернет-журнал "НАУКОВЕДЕНИЕ". – 2014. – Вып. 5(24). – Режим доступу до ресурсу: http://naukovedenie.ru.
 9. Бровцин, В. М. Моделирование микропрофиля поверхности полей и дорог / В. М. Бровцин. // Сборник научных трудов ИАЭП. – 2015. – №86. – С. 59-68.
 10. Высоцкий, М. С. Основы проектирования модульных магистральных автопоездов / М. С. Высоцкий, С. И. Кочетов, С. В. Харитончик. – Минск: "Беларусская навука". – 2011. – 392 с.
 11. Александров, Е. Е. Динамика транспортно-тяговых колесных и гусеничных машин / Е. Е. Александров, Д. О. Волонцевич, В. Б. Самородов та ін. – Харьков: ХНАДУ. – 2001. – 640 с.
 12. Исаков, П. П. Теория и конструкция танков / П. П. Исаков. – Москва: "Машиностроение". – 1987. – 196 с.
 13. Лелиовский, К. Я. Исследование вибраций трансмиссии при движении автомобиля по дорогам различного микропрофиля / К. Я. Лелиовский, В. С. Макаров // Труды Нижегородского гоударственного технического университета им. Р. Е. Алексеева. – 2013. – №4. – С. 98 - 103.
 14. Мазманишвили, А. С. Построение случайных поверхностей движения объектов бронетанковой техники / А. С. Мазманишвили, Т. Е. Александрова // Системи озброєння і військова техніка. – 2012. – №1. – С. 68-71.
 15. Марченко, Н. А. Имитационное моделирование движения транспортного средства по пересеченной местности / Н. А. Марченко. // Двигатели внутреннего сгорания. – 2004. – №1. – С. 87-89.
 16. Сергиенко, А. Н. Методика описания неровностей профиля дороги при моделировании подвески автомобиля с рекуператором энергии колебаний / А. Н. Сергиенко, Н. Г. Медведев, Б. Г. Любарский та ін. // Вісник НТУ "ХПІ". – 2013. – №37. – С. 185-192.
 17. Ндикумана, Э. Разработка метода регистрации микропрофиля дороги с целью исследования плавности хода автомобиля: дис. канд. техн. наук: 05.05.03 / Ндикумана Эдуард – Москва. – 2000. – 150 с.
 18. Рудий, А. В. Математична модель руху гусеничної машини на основі рівнянь Гіббса-Аппеля / А. В. Рудий, Д. В. Рудавський // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2015. – №3. – С. 113-117.
 19. Королюк В. С. Справочник по теории вероятностей и математической статистике. / В. С. Королюк, Н. И. Портенко, А. В. Скороход, А. Ф. Турбин. – Москва: "Наука". – 1985. – 640 с.
 20. Фролов, К. В. Колёсные и гусеничные машины / К. В. Фролов. – Москва: "Машиностроение". – 1997. – 687 с.
 21. Чобиток, В. А. Теория движения танков и БМП / В. А. Чобиток. – Москва: Военное издательство. – 1984. –
  264 с.
 22. Шишанов, С. М. Выбор рациональных параметров системы подрессоривания быстроходных гусеничных машин : дис. канд. техн. наук : 05.05.03 / Шишанов Сергей Марксович – Москва. – 2015. – 185 с.
DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.18.17

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.