DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2016.25.12

Інформаційний аналіз випадкових вимірювальних сигналів в динамічно активних біофізичних експериментах

Evgen Sokol, Pavel Shchapov, Petr Zamyatin, Roman Tomashevskyi

Анотація


Наведені результати порівняльного аналізу інформаційних властивостей параметрів біоелектричних вимірювальних сигналів несучих інформацію про біохімічні особливості біологічних і хімічних матеріалів, що піддаються динамічному факторному впливу. Доведено можливість ідентифікації виду біохімічного стану з урахуванням заданого ризику неправильних рішень. Отримано методика оцінки кількості очікуваної інформації для комплексних інформативних параметрів, що дозволяє ранжувати останнім за рівнем зменшення цієї інформації

Ключові слова


біологічний об'єкт, факторна навантаження, інформативний параметр, динамічний експеримент, рівень значущості

Повний текст:

PDF

Посилання


Boyko, V. V. Conceptual aspects of giperbiotik processes in biological tissues / V. V. Boyko, P. M. Zamyatіn, V. I. Zhukov and others // Modern problems and prospects of Clinical Medicine, Healthcare and Pharmacy development. 2014, 43(4), 214-235.

Malajchuk, V. P. Information and measuring technologies of nondestructive testing: [textbook] / V. P. Malajchuk, O. V. Mozgovoj, O. M. Petrenko. Dnіpropetrovsk: RVV DNU, 2001, 2001 p.

Malajchuk, V. P., Mozgovoj, A. V. Processing of multidimensional non-stationary random space-time series in the monitoring tasks. The methods and quality control devices. Іvano-Frankіvsk, 2005, 15, 90-93.

Volodarskij, E. T., Kuharchuk, V. V., Podzharenko, V. O., Serdjuk, G. B. Measurement software measurement and control: [textbook]. Vіnnicja: Veles, 2001, 219 p.

Bocharov, V. M., Golovash, A. N., Shahov, V. G. Mathematical algorithms of technical diagnosing. Control. Diagnostics. 2007, 8(110), 48-51.

Ornatskij, P. P. Theoretical foundations of information and measurement technology. Kyiv: Vishha shkola, 1983, 455 p.

Shchapov, P. F. Optimization of space information parameters based on analysis of variance covariance models. Electronics and electrical engineering. 2005, 2, 59-62.

Nazarenko, L. A., Shchapov, P. F. Statistical methods for the analysis of the uncertainty of indirect measurements. Information processing systems: scientific research journal. Kharkiv: Kharkiv unіversitet povіtrjanih sil, 2007, 6(64), 71-73.

Jonson, N., Lion, F. Statistics and experimental design in engineering and science: Methods of experiment planning. Moskow: Mir, 1981, 520 p.

Zajchenko, K. V. Processing of bioelectric signals: [textbook] – SanktPiterburg: SPBGUAP, 2001, 140 p.

Shchapov, P. F., Avrunin, O. G. Increasing the reliability of the control and diagnostic facilities in the face of uncertainty: monograph. Kharkiv: HNADU, 2011, 191 p


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бойко, В. В. Концептуальные аспекты гипербиотических процессов в биологических тканях / В. В. Бойко, П. М. Замятін, В. И. Жуков и др. // Modern problems and prospects of Clinical Medicine, Healthcare and Pharmacy development. – 2014. – № 43(4). – С. 214-235.
 2. Малайчук, В. П. Інформаційно-вимірювальні технології неруйнівного контролю: [навчальний посібник] / В. П. Малайчук, О. В. Мозговой, О. М. Петренко. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ. – 2001. – 2001 с.
 3. Малайчук, В. П. Обработка многомерных нестационарных случайных пространственно-временных рядов в задачах мониторинга / В. П. Малайчук, А. В. Мозговой // Методи та прилади контролю якості. – Івано-Франківськ. – 2005. – № 15 – C. 90-93.
 4. Володарський, Є. Т. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю: навч. посіб. / Є. Т. Володарський, В. В. Кухарчук, В. О. Поджаренко, Г. Б. Сердюк – Вінниця: Велес. – 2001. – 219 с.
 5. Бочаров, В. М. Математические алгоритмы технического диагностирования / В. М. Бочаров, А. Н. Головаш, В. Г. Шахов // Контроль. Диагностика. – 2007. – №8 (110). – С. 48-51.
 6. Орнатский, П. П. Теоретические основы информационно-измерительной техники / П.П. Орнатский. – К.: Вища школа. – 1983. – 455 с.
 7. Щапов, П. Ф. Оптимизация пространства информационных параметров на основе ковариационных моделей дисперсионного анализа / П. Ф. Щапов // Електротехніка i електромеханіка. – 2005. – №2. – С. 59-62.
 8. Назаренко, Л. А. Статистические методы анализа неопределенности результатов косвенных измерений / Л. А. Назаренко, П. Ф. Щапов // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет повітряних сил. – 2007. – Вип.6(64). – С. 71-73.
 9. Джонсон, Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке: Методы планирования эксперимента / Н. Джонсон, Ф. Лион; пер. с англ. под ред. Э.К. Лецкого. – М.: Мир. – 1981. – 520 с.
 10. Зайченко, К. В. Съём и обработка биоэлектрических сигналов: [учеб. пособие / под ред. К.В. Зайченко.] – С.Пб.: СПБГУАП. – 2001.– 140 с.
 11. Щапов, П. Ф. Повышение достоверности контроля и диагностики объектов в условиях неопределенности: монография / П. Ф. Щапов, О. Г. Аврунин. – Харьков: – Х.: ХНАДУ. – 2011. – 191 с.