DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2020.01.04

Багатокритеріальне оцінювання умов праці на виробництві

Olena Cherniak, Yuliia Lys, Hanna Hrinchenko, Iryna Kanytska

Анотація


Проведено аналіз національних та зарубіжних наукових публікацій на предмет наукових підходів, щодо методик багатокритеріального оцінювання. У результаті аналізу доведено актуальність теми та визначено мету роботи. Так як показники шкідливих чинників, що впливають на здоров’я людини, мають різну природу, тобто їх показники різні та вони мають різні шкали оцінювання, і не існує єдиної методики їх оцінювання, то доцільним буде застосувати систему залежностей між різнорозмірними показниками шкідливих чинників на виробництві та їх оцінками на безрозмірній шкалі, які би враховували важливість шкідливого чинника для людського організму незалежно від типу виробничих приміщень. У статті запропоновано для оцінювання показників шкідливих чинників застосовувати залежності, які враховують максимальні, мінімальні та оптимальні значення і параметр форми, змінюючи який, можна отримувати різні оцінки на безрозмірній шкалі. Визначено дві групи показників шкідливих чинників та побудовано для кожної групи залежності, що дозволило уніфікувати систему залежностей для оцінки показників шкідливих чинників. Для визначення параметру форми запропоновано застосувати теорію експертних оцінок, де прийняття рішення розуміється як вибір альтернативи з безлічі на основі аналізу факторів або критеріїв. Застосовуючи запропоновані коефіцієнти в якості параметра форми системи залежності дозволяють в кожному окремому випадку, в залежності від показника шкідливого чинника, рекомендувати жорсткіші чи слабші вимоги до показників. Проаналізовано небезпечні та шкідливі чинники у ковбасному цеху на м’ясопереробному підприємстві та визначено їх допустимі норми згідно з нормативними документами. Запропонована апробація методики багатокритеріального оцінювання показників шкідливих чинників. Графічно побудовано оцінку показників шкідливих чинників. На шкали нанесено максимально-допустимі та мінімально-допустимі значення показників шкідливих чинників. Визначено узагальнений показник шкідливих чинників для підстави приймати рішення стосовно подальших дій щодо поліпшення умов праці.


Ключові слова


багатокритеріальне оцінювання; управління; система залежностей; показник шкідливих чинників; узагальнений показник

Повний текст:

PDF

Посилання


Ilbahar E., Karaşan A., Cebi S., Kahraman C. A novel approach to risk assessment for occupational health and safety using Pythagorean fuzzy AHP & fuzzy inference system. Safety Science, 2018, 103, pp. 124–136, doi: 10.1016/j.ssci.2017.10.025.

Muhammet Gul. A review of occupational health and safety risk assessment approaches based on multi-criteria decision-making methods and their fuzzy versions. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 2018, 24, no. (1), pp. 1–38, doi: 10.1080/10807039.2018.1424531.

Malyar M. M., Polishchuk V. V., Polishchuk A. V. Informatsiyna model otsinyuvannya bankivskykh ustanov [Information model of evaluation of banking institutions] Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series: Economics, 2019, no. 1 (53), pp. 168–172, doi: 10.24144/2409-6857.2019.1(53).168-172.

Tabor J. A grey-based decision-making approach to the improvement of OHS management system. Polish Journal of Management Studies, 2018, no. 18, pp. 389–402, doi: 10.17512/pjms.2018.18.1.29.

Trisch R., Gorbenko E., Dotsenko N., Kim N., Kiporenko A. Development of qualimetric approaches to the processes of quality management system at enterprises ac-cording to international standards of the ISO 9000 series. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2016, 4/3, no. 82, pp. 18–24, doi: 10.15587/1729-4061.2016.75503.

Hashemkhani Zolfani S., Maknoon R., Zavadskas E. K. Multiple Nash equilibriums and evaluation of strategies. New application of MCDM methods. Journal of Business Economics and Management, 2015, 16, рр. 290–305. doi: 10.3846/16111699.2014.967715.

Brauers W., Ginevičius R., Podviezko A. Development of a methodology of evaluation of financial stability of commercial banks. Panoeconomicus, 2014, no. 61, pp. 349-367, doi: 10.2298/PAN1403349B.

Stefanovića V., Uroševićb S., Mladenović- Ranisavljevićc I., Stojilkovićd P. Multi-criteria ranking of workplaces from the aspect of risk assessment in the production processes in which women are employed. Safety Science, 2019, no. 116, pp. 116-126, doi: 10.1016/j.ssci.2019.03.006.

Cherniak О. M., Trishch R. M, Denysenko A. M. Metodyka otsinyuvannya shkidlyvykh chynnykiv, yaki vplyvayut na zdorovya robitnykiv mashynobudivnoho pidpryyemstva [Methods of assessing the harmful factors affecting the health of workers of a machine-building enterprise]. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: New solutions in modern technology, 2019, no. 5 (1330), pp. 70–76, doi:10.20998/2413-4295.2019.05.09.

Cherniak O., Trishch R., Kim N., Ratajczak S. Quantitative assessment of working conditions in the workplace. Engineering Management in Production and Services, 2020, 12, no. 2, pp. 99–106, doi: 10.2478/emj-2020-0014.

Svistunova T. N., Kot T. P. Pererabotka i upravleniye kachestvom sel'skokhozyaystvennoy produktsii [Analysis of working conditions and safety in the meat processing industry]. Cbornik statey III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. (23-24 marta 2017 g., Minsk) [Processing and quality management of agricultural products. Collection of articles of the III International Scientific and Practical Conference. (March 23–24, 2017, Minsk)]. Minsk, BSATU, 2017, pp. 355–356.

Lourenço M., Lima T. M., Gaspar P. D., Santos F. C. Assessment and Improvement Opportunities for Occupational Health and Safety in the Portuguese Food Processing Industry. Occupational and Environmental Safety and Health. Studies in Systems, Decision and Control, 2019, no. 202. pp. 731–738, doi:10.1007/978-3-030-14730-3_76.

DNAOP 15.1-1.06-99. Pravyla okhorony pratsi dlya pratsivnykiv myasopererobnykh tsekhiv. Available at: https://dnaop.com (accessed 30.08.2020).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Ilbahar E., Karaşan A., Cebi S., Kahraman C. A novel approach to risk assessment for occupational health and safety using Pythagorean fuzzy AHP & fuzzy inference system. Safety Science. 2018. 103. P. 124–136. doi: 10.1016/j.ssci.2017.10.025.
 2. Muhammet Gul. A review of occupational health and safety risk assessment approaches based on multi-criteria decision-making methods and their fuzzy versions. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal. 2018. 24(1). P. 1–38. doi: 10.1080/10807039.2018.1424531.
 3. Маляр М. М., Поліщук В. В., Поліщук А. В. Інформаційна модель оцінювання банківських установ. Науковий вісник Ужгородського Університету, Серія: Економіка. 2019. 1 (53). C. 168–172. doi: 10.24144/2409-6857.2019.1(53).168-172.
 4. Tabor J. A grey-based decision-making approach to the improvement of OHS management system. Polish Journal of Management Studies. 2018. 18. P. 389–402. doi: 10.17512/pjms.2018.18.1.29.
 5. Trisch R., Gorbenko E., Dotsenko N., Kim N., Kiporenko A. Development of qualimetric approaches to the processes of quality management system at enterprises ac-cording to international standards of the ISO 9000 series. Eastern-Europ. J. of Enterprise Tech. 2016. 4/3 (82). P. 18–24. doi: 10.15587/1729-4061.2016.75503.
 6. Hashemkhani Zolfani S., Maknoon R., Zavadskas E. K. Multiple Nash equilibriums and evaluation of strategies. New application of MCDM methods. Journal of Business Economics and Management. 2015. 16, 290–305. doi: 10.3846/16111699.2014.967715.
 7. Brauers W., Ginevičius R., Podviezko A. Development of a methodology of evaluation of financial stability of commercial banks. Panoeconomicus. 2014. 61. P. 349–367. doi: 10.2298/PAN1403349B.
 8. Stefanovića V., Uroševićb S., Mladenović- Ranisavljevićc I., Stojilkovićd P. Multi-criteria ranking of workplaces from the aspect of risk assessment in the production processes in which women are employed. Safety Science. 2019. 116. P. 116–126. doi: 10.1016/j.ssci.2019.03.006.
 9. Черняк О. М., Тріщ Р. М. Денисенко А. М. Методика оцінювання шкідливих чинників, які впливають на здоров’я робітників машинобудівного підприємства. Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. 2019. 5 (1330). С. 70–76. doi: 10.20998/2413-4295.2019.05.09.
 10. Cherniak O., Trishch R., Kim N., Ratajczak S. Quantitative assessment of working conditions in the workplace. Engineering Management in Production and Services. 2020. 12 (2). P. 99–106. doi: 10.2478/emj-2020-0014.
 11. Свистунова Т. Н., Кот Т. П. Анализ условий и безопасности труда в мясоперерабатывающей отрасли. Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции. Cборник статей III Международной научно-практической конференции. (2324 марта 2017, г. Минск). Минск: БГАТУ, 2017. С. 355–356.
 12. Lourenço M., Lima T. M., Gaspar P. D., Santos F. C. Assessment and Improvement Opportunities for Occupational Health and Safety in the Portuguese Food Processing Industry. Occupational and Environmental Safety and Health. Studies in Systems, Decision and Control. 2019. 202. P. 731–738. doi:10.1007/978-3-030-14730-3_76.
 13. ДНАОП 15.1-1.06-99. Правила охорони праці для працівників м`ясопереробних цехів. URL: https://dnaop.com (дата звернення: 30.08.2020).