DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2020.03.10

Декомпозиція простору параметрів управління складними системами

Iraida Stanovska, Olexsandr Stanovskyi, Ievgenija Naumenko

Анотація


В управлінні складними системами часто зустрічаються випадки, коли в усіх відношеннях якісно спланований і забезпечений усіма необхідними ресурсами життєвий цикл системи через виникаючи кризи був тимчасово зупинений або навіть припинений взагалі. До таких систем можуть бути віднесені будь-які технічні пристрої та процеси, складні медичні втручання із багатьма внутрішніми параметрами та зовнішніми зв’язками. Складними системами за тими ж ознаками є організаційні проекти та процеси проектного управління, які супроводжуються неминучими кризами. Це пов’язано із використанням застарілих підходів в осмисленні процесів антикризового управління проектами, які при цьому протікають, відсутності ефективних методів оцінювання джерел небезпек, які загрожують проектній діяльності та поточному стану її параметрів, – фактично, результату управління. Не маючи достовірних даних про такі результати, менеджер проекту не в змозі точно розрахувати управляючий вплив на об’єкт, а отже організувати таке управління в проактивному режимі. З аналізу управління складними системами випливає, що і турбулентне середовище не дозволяє повністю підтримувати заплановані на початку проекту структуру та параметри управлінських дій. Однак не тільки середовище негативно впливає на дрейф параметрів управління. Цьому ефективно сприяють і внутрішні проблеми, які постійно уводять ці параметри від планових значень. Це породжує кризові ситуації, які загрожують проекту і постійно спонукають до початку додаткової фази проектного управління: антикризових заходів з попередження та протидії таким загрозам. Встановлені основні завдання подальших досліджень в цьому напрямку і, в першу чергу, врахування особливостей механізму, за яким розвивається проект після початку його реалізації. У зв'язку з цим все більшого поширення набуває так зване антикризове управління, яке має значно більші можливості по ідентифікації і протидії кризам. Загальний простір параметрів такого управління складною системою було умовно розділено на дві частини: планову та антикризову. Розроблено метод підготовки параметрів складної системи та кризи до прийняття антикризових рішень. Метод складається в декомпозиції параметрів системи і організації моніторингу за перебуванням значень цих параметрів в межах допуску із подальшим переміщенням до кризового репозитарію параметрів, які за ці межі вийшли.


Ключові слова


складні системи; антикризове управління; декомпозиція параметрів; моніторинг; репозитарій кризових артефактів

Повний текст:

PDF

Посилання


Popovich M. Problemy teorii mentalnosti [Problems of the theory of mentality]. K., Sciences opinion, 2006. 407 p.

Savelyeva O. S., Stanovsky A. L, Stanovskaya I. I., Berezovskaya E. I., Heblov I., Guryev I. N., Sauh I. A. Formalyzatsyia prostranstva upravlenyia proektamy [Formalization of project management space]. Bulletin of NTU "KPI". Series: New Solutions in Modern Technologies. Kharkiv: NTU “KhPI”, 2016, 42 (1214), рр. 154-158. doi:10.20998/2413-4295.2016.42.25.

Beloshchitsky A. A. Model rasshiryayuscheysya vselennoy proektov v upravlenii obrazovatelnyimi sredami. [Model of the expanding universe of projects in the management of educational environments]. Eastern European Journal of Advanced Technologies. 2012, 1/11 (55), рр. 41-43.

Stanovskaya I. I., Shchedrov I. N., Berezovskaya E. I. Profilaktika i upravlenie latentnyimi riskami [Prevention and management of latent risks]. Proceedings of the National University of Shipbuilding. 2014, 3.

Xiujuan Zhang, Ying Wu. Effective medium theory for anisotropic metеmaterials. Scientific Reports 5, 2015, Article number: 7892.

Project Management Knowledge Guide (PMBOK® Guide). - 5th ed. - USA / USA: Project Management Institute. 2013, 586 p.

Ivanov A. O. Teoriia avtomatychnoho keruvannia [The theory of automatic control: A textbook]. - Dnepropetrovsk: National Mining University. 2003, 250 p.

Chernov S. K. Uchet riskov i neopredelennostey v organizatsionnyih proektah [Accounting of risks and uncertainties in organizational projects]. Project management and production development. 2006, 1 (17), рр. 41-44.

Gogunsky V. D., Bibik T. V., Stanovskaya I. I. Upravlenie kompleksnyimi riskami programmyi soprovozhdeniya sistem avariynoy zaschityi ob'ektov otvetstvennogo naznacheniya [Management of complex risks of the program of maintenance of systems of emergency protection of objects of responsible destination]. Collection of scientific works of the national university of shipbuilding. Nikolaev: NUS, 2012, 2, рр. 104-108.

Stanovskaya I. I., Kolesnikova K. V. Stratyfikatsiia indyvidualnykh kompetentsii z metoiu pobudovy dynamichnykh morfolohichnykh modelei proektnoho upravlinnia [Stratification of individual competences for the purpose of building dynamic morphological models of project management]. Bulletin of NTU "KPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and Project Management. Kharkiv, NTU "KPI", 2019, 1 (1326), рр. 30-36. doi: 10.20998/2413-3000.2019.1326.5.

Shakhov A. V., Shamov A. V. Modelirovaniya dvizheniya organizatsii v proektnoy srede [Modeling the movement of organization in the design environment]. Management of the development of complex systems. Project management, 2011, 7, рр. 68-72.

Persaud Nadini, Woodhouse Michelle, Scriven Michael. Enhancing the strategic management process through the use of professional evaluation methods and the logic of evaluation. Journal of multidisciplinary evaluation, 2016, Vol. 12, Iss. 26.

Sinitsyn N. A., Kundu S., Backhaus S. Safe Protocols for Generating Power Pulses with Heterogeneous Populations of Thermostatically Controlled Loads. Energy Conversion and Management, 2013, 67, p. 297. doi: 10.1016/j.enconman.2012.11.021.

Kvashuk V. P., Rak Yu. P., Bondarenko V. V. Mekhanizmy upravlinnia rozpodilom resursiv u proektakh rozvytku skladnykh sotsialno-ekonomichnykh system [Mechanisms of resource allocation management in projects of development of complex socio-economic systems]. Management of development of complex systems, 2013, 15, рр. 25-29.

Oborsky G. A., Stanovsky A. L., Prokopovich I. V., Dukhanina M. A. Vyibor metrologicheskogo obespecheniya upravleniya slozhnyimi ob'ektami liteynogo proizvodstva s trudnoizmerimyimi parametrami [The choice of metrological support for the management of complex foundry objects with hard-to-measure parameters]. Eastern European Journal of Advanced technologies. Information technology. Kharkov, 2014, 6/3 (72), рр. 41-47.

Yakovenko Yu. Problema artefaktu v sotsiolohii: Istoryko-teoretychnyi format analizu [The Problem of Artifact in Sociology: Historical-Theoretical Format of Analysis]. Psychology and Society: Ukr. of Economics. and social psych. Magazine, 12/2004, 4, рр. 75-94.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Попович М. Проблеми теорії ментальності. К.: Наук. думка, 2006. 407 с.
 2. Савельева О. С., Становский А. Л., Становская И. И., Березовская Е. И., Хеблов И., Гурьев И. Н., Саух И. А. Формализация пространства управления проектами. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. Харків: НТУ «ХПІ». 2016. № 42 (1214). С. 154-158. doi:10.20998/2413-4295.2016.42.25.
 3. Белощицкий А. А. Модель расширяющейся вселенной проектов в управлении образовательными средами. Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2012. № 1/11 (55). С. 41-43.
 4. Становская И. И., Щедров И. Н., Березовская Е. И. Профилактика и управление латентными рисками. Збірник наукових праць національного університету кораблебудування. 2014. № 3.
 5. Xiujuan Zhang, Ying  Wu. Effective medium theory for anisotropic metamaterials. Scientific Reports 5. 2015. Article number: 7892.
 6. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). 5-е изд. USA/США: Project Management Institute, 2013. 586 с.
 7. Іванов А. О. Теорія автоматичного керування. Підручник. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет. 2003. 250 с.
 8. Чернов С. К. Учет рисков и неопределенностей в организационных проектах. Управління проектами та розвиток виробництва. 2006. № 1 (17). С. 41-44.
 9. Гогунский В. Д., Бибик Т. В., Становская И. И. Управление комплексными рисками программы сопровождения систем аварийной защиты объектов ответственного назначения. Збірник наукових праць національного університету кораблебудування. Миколаїв: НУК. 2012. № 2. С. 104-108.
 10. Становська І. І., Колеснікова К. В. Стратифікація індивідуальних компетенцій з метою побудови динамічних морфологічних моделей проектного управління. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2019. № 1(1326). С. 30-36. doi: 10.20998/2413-3000.2019.1326.5.
 11. Шахов А. В., Шамов А. В. Моделирования движения организации в проектной среде. Управління розвитком складних систем. Управління проектами. 2011. № 7. С. 68-72.
 12. Persaud Nadini, Woodhouse Michelle, Scriven Michael. Enhancing the strategic management process through the use of professional evaluation methods and the logic of evaluation. Journal of multidisciplinary evaluation. 2016. Vol. 12. Iss. 26.
 13. Sinitsyn N. A., Kundu S., Backhaus S. Safe Protocols for Generating Power Pulses with Heterogeneous Populations of Thermostatically Controlled Loads. Energy Conversion and Management. 2013. № 67. Р. 297. doi:10.1016/j.enconman.2012.11.021.
 14. Квашук В. П., Рак Ю. П., Бондаренко В. В. Механізми управління розподілом ресурсів у проектах розвитку складних соціально-економічних систем. Управління розвитком складних систем. 2013. № 15. С. 25-29.
 15. Оборский Г. А., Становский А. Л., Прокопович И. В., Духанина М. А. Выбор метрологического обеспечения управления сложными объектами литейного производства с трудноизмеримыми параметрами. Восточно-европейский журнал передовых технологий. Информационные технологи. 2014. № 6/3 (72). С. 41-47.
 16. Яковенко Ю. Проблема артефакту в соціології: Історико-теоретичний формат аналізу. Психологія і суспільство: Укр. наук-екон. та соц.-псих. Часопис. 2004. № 4. С. 75-94.