DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2020.04.13

Інформаційна складова стійкості блукаючих складних систем відповідального призначення

Iraida Stanovska, Olexsandr Stanovskyi, Ievgenija Naumenko, Igor Saukh

Анотація


Складні системи (процеси) відповідального призначення набувають все більшого поширення в сучасному світі. Відповідальність призначення складних систем обумовлюється такими, наприклад, обставинами, як залежність від останніх здоров’я або, навіть, життя великої кількості людей, екологічної безпеки регіонів та великих матеріальних витрат. До них можна віднести відповідальні промислові та енергетичні споруди, елементи систем транспорту, зв’язку та безпеки життєдіяльності, комп’ютерні системи та мережі, обладнання для складного медичного втручання в організм людини, освітні заклади, тощо. Об’єднує ці системи і робить їх суб’єктами дослідження те, що їхня складність вимагає для управління ними застосування сучасних інформаційних технологій та відповідної «вбудованої» комп’ютерної системи отримання та обробки в реальному часі достовірних даних про стан об’єкта. Існуючі вбудовані інформаційні системи, як правило, повинні бути заздалегідь навчені виявляти відхилення параметрів стану керованого об’єкта від норми, а також, розраховувати і здійснювати (іноді, за допомогою оператора) дії із своєчасної компенсації таких відхилень. Але, на жаль, існують й інші системи, які потрапляють у ситуації (кризи), коли їхні «паспортні» параметри піддаються суттєвим відхиленням, а існуюча, «вбудована» інформаційна підтримка таким ситуаціям не навчена, і оперативно допомогти в он-лайн подоланні наслідків кризи не здатна. Адже керованість СС ВП, боротьба із кризами, які ці процеси спіткають, спирається на наявні адекватні та відносно швидкодіючі (вони повинні встигнути до руйнування псевдостійкого пошкодженого об’єкта) моделі та методи прийняття термінових антикризових рішень в управлінні. Метою роботи є підвищення ефективності антикризового управління процесами швидкоплинного розвитку складних багатопараметричних організаційно-технічних систем шляхом розробки та впровадження нових моделей та методів Під ефективністю управління розуміли поліпшення в порівнянні з планом таких основних показників процесу, як час, вартість, параметри якості продукту, взаємодія із навколишнім середовищем або, принаймні, збереження планових показників в умовах криз. Для досягнення цієї мети в роботі проаналізовані складні системи відповідального призначення з точки зору їхньої стійкості до пошкоджень та криз; виконано класифікацію (сортування) складних систем відповідального призначення із блукаючими елементами;  побудовано загальний алгоритм процесу накопичення загального параметричного простору при управлінні складними системами; виконана реалізація та оцінено практичне значення отриманих результатів.


Ключові слова


надійність; блукаюча складна система; відповідальне призначення; антикризове управління; інформаційна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Oborskyi Hennadii O., Saveleva Oksana S., Stanovska Iraida I., Saukh Igor A. Project manager job description as one of project management key success factors. Herald of Advanced Information Technology, 2020, Vol. 3, No.2, pp. 72-82, doi:10.15276/hait.03.2019.7.

Oborskyi Hennadii O., Saveleva Oksana S., Stanovska Iraida I., Saukh Igor A. Information models and methods of the structural crises consequences overcoming in the educational space. Herald of Advanced Information Technology, 2020, Vol. 3, No. 3, pp. 185-198, doi: 10.15276/hait.03.2020.7.

Oborskyi Н. O., Saveleva O. S., Toropenko A. V. Reliability of technological systems and equipment. Odessa, Bakhva, 2013. 560 p.

Nicolis G., Prigogine I. Self-organization in nonequilibrium systems: from dissipative structures to ordering through fluctuations. M., Mir, 1979. 512 p.

Stanovsky A. L., Savelyeva O. S., Bibik T. V. Evaluation of the performance of complex technical systems associated with increased danger in operation. Materials of the 1st All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Recent trends in the development of information technologies in the field of education". - Kherson: KhPTK ONPU, 14-15 May 2009, Part 1, pp. 46-52.

DSTU 2860-94 Reliability of equipment. Terms and definitions.

Buchynsky M.,Ya., Gorik O. V., Chernyavsky A. M., Yakhin S.V. Fundamentals of machine creation. Kharkiv, NTMT Publishing House, 2017. 448 p.

Stanovsky A. L., Tonkonogy V. M., Bibik T. V. Automation of management of hazardous facilities. Materials of the International scientific and technical conference "Automation: problems, ideas, solutions." Sevastopol, SNTU, September 7-12, 2009, pp. 30-33.

Skrimizea Eirini, Haniotou Helene, Parra Constanza. On the 'complexity turn' in planning: An adaptive rationale to navigate spaces and times of uncertainty. Planning Theory, 2019, 18, pp. 122-142, doi: 10.1177/1473095218780515.

Stanovska I. I., Kolesnikova K. V. Stratification of individual competencies in order to build dynamic morphological models of project management. Bulletin of the National Technical University "KhPI". 30 Series: Strategic Management, Portfolio, Program and Project Management, 2019, 1 (1326), pp. 30-36.

Kovalev I. V., Tynchenko S. V., Zavyalova O. I., Laikov A. N. A system of support for multi-attribute decision making in managing complex systems. Software products and systems, 2009, No. 2, pp. 142-144.

Classification. Legal encyclopedia: [in 6 vols.]. K. Ukrainian encyclopedia. MP Bazhana, 2001, Vol. 3. 792 p.

Classification. Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language / style. and goal. ed. W. T. Busel. 5 types. Irpen. Perun, 2005.

Thimas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms (2nd ed.) The MIT Press.

Gorodetski A., Ilyashenko Yu. Minimal and strange attractors. International Journal of Bifurcation and Chaos, 1996, Vol. 6, No. 6, pp. 1177-1183.

Zachko O. B. Models, mechanisms and information technologies of portfolio management of development of complex regional systems of life safety. Under the general. ed. Raka Yu. P. - Monograph. - Lviv: LSU BJD Publishing House, 2015. 126 p.

Kolesnikova K. V., Monova D. A., Toropenko A. V., Toropenko, O. V., Abu Shen Osama Mohammed Ali. Project management of reengineering of building structures on constraints in all functional areas. Technological audit and production reserves, 2016, № 5/2 (31), pp. 18-23.

Voloshin O. F., Mashchenko S. O. Models and methods of decision making. Kiev, 2011.

Ivanov A. A. Theory of automatic control. Dnepropetrovsk, National Mining University, 2003. 250 p.

Emelin A. Sets. Operations on sets. Display of sets. The cardinality of the set. Available at: http://mathprofi.ru/mnozhestva. html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Oborskyi Hennadii O., Saveleva Oksana S., Stanovska Iraida I., Saukh Igor A. Project manager job description as one of project management key success factors. Herald of Advanced Information Technology. 2020. Vol. 3, No. 2. P. 72–82. doi:10.15276/hait.03.2019.7
 2. Oborskyi Hennadii O., Saveleva Oksana S., Stanovska Iraida I., Saukh Igor A. Information models and methods of the structural crises consequences overcoming in the educational space. Herald of Advanced Information Technology. 2020. Vol. 3. No. 3. P. 185–198. doi: 10.15276/hait.03.2020.7
 3. Оборський Г. О., Савєльєва О. С., Торопенко А. В. Надійність технологічних систем та обладнання. Одеса: Бахва, 2013. 560 с.
 4. Николис Г. Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах: от диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации. М.: Мир. 1979. 512с.
 5. Становский А. Л., Савельева О. С., Бибик Т. В. Оценка работоспособности сложных технических систем, связанных с повышенной опасностью в эксплуатации. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в освіті». – Херсон: ХПТК ОНПУ, 14–15 травня 2009. Ч. 1. С. 46–52.
 6. ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення.
 7. Бучинський М. Я., Горик О. В., Чернявський А. М., Яхін С. В. Основи творення машин. Харків : Вид-во «НТМТ», 2017. 448 с.
 8. Stanovsky A. L., Tonkonogy V. M., Bibik T. V. Automation of management of hazardous facilities. Materials of the International scientific and technical conference "Automation: problems, ideas, solutions."  Sevastopol: SNTU, September 7–12, 2009 . P. 30–33.
 9. Skrimizea, Eirini; Haniotou, Helene; Parra, Constanza. On the 'complexity turn' in planning: An adaptive rationale to navigate spaces and times of uncertainty. Planning Theory. 2019. 18. P. 122–142. doi: 10.1177/1473095218780515.
 10. Становська І. І., Колеснікова К. В. Стратифікація індивідуальних компетенцій з метою побудови динамічних морфологічних моделей проектного управління. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 30 Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2019. № 1 (1326). С. 30–36.
 11. Ковалев И. В., Тынченко C. В., Завьялова О. И., Лайков А. Н. Система поддержки многоатрибутивного принятия решений при управлении сложными системами. Программные продукты и системы. 2009. № 2. C. 142–144.
 12. Класифікація. Юридична енциклопедія: [у 6 т.]. К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2001.  Т. 3. 792 с. 
 13. КласифікаціяВеликий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – 5-те вид. Ірпінь: Перун, 2005. 
 14. Thimas H. Cormen; Charles E. Leiserson; Ronald L. Rivest; Clifford Stein. Introduction to Algorithms (2nd ed.) The MIT Press.
 15. Gorodetski A., Ilyashenko Yu. Minimal and strange attractors. International Journal of  Bifurcation and Chaos. 1996. Vol. 6. No. 6. Р. 1177–1183.
 16. Зачко О. Б. Моделі, механізми  та інформаційні технології портфельного управління розвитком складних регіональних систем безпеки життєдіяльності. Під заг. ред. Рака Ю. П. – Монографія. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2015. 126 с.
 17. Колеснікова К. В., Монова Д. А., Торопенко А. В., Торопенко О. В., Абу Шена Осама Мохаммед Алі. Управління проектом реінжинірингу будівельних конструкцій по обмеженнях у всіх функціональних областях. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2016. № 5/2 (31).  С. 18–23.
 18. Волошин О. Ф., Мащенко С. О. Моделі та методи прийняття рішень. Київ. 2011.
 19. Іванов А. О. Теорія автоматичного керування. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет. 2003. 250 с.
 20. Емелин А. Множества. Операции над множествами. Отображение множеств. Мощность множества. URL: http://mathprofi.ru/mnozhestva. html