Моніторинг інформації щодо використання пробіотичних систем на основі lactobacillus acidophilus у складі харчових продуктів

В. .Л. Большакова

Анотація


Проаналізовано існуючі технології харчових та фармацевтичних продуктів на основі ацидофільної палички. Особливу увагу приділено виду пробіотичних мікроорганізмів Lactobacillus acidophilus (LA 5) та продуктів на його основі. Обґрунтовано ідею щодо використання капсульованих форм ацидофільної палички, як засобу пролонгації терміну зберігання продуктів без втрати їх пробіотичних властивостей та технологічної безпеки. Наведено прогнозовані можливості розширення асортименту харчових продуктів з ацидофільною паличкою

Повний текст:

PDF

Посилання


Пивоваров, Є. П. Перспективи використання капсульних структурованих продуктів у харчуванні / Є. П. Пивоваров, Н. В. Кондратюк // Наук. праці Одеської націон. академії харчових технологій : зб. наук. пр. – Одеса : ОНАХТ. – 2009. – №. 36. – Т. 2. – С. 194-199.

Большакова, В. Л. Вдосконалення технології ацидофільних продуктів засобом капсулювання / В. Л. Большакова, Н. В. Кондратюк, П. П. Пивоваров, Є. П. Пивоваров // Міжн. наук.- техн. конф. «Новітні науково-технічні рішення в харчовій промисловості». – Львів: СПОЛОМ. – 2015. – Р. 23-49.

Кондратюк, Н. В. Розробка та вивчення харчових систем на основі Lactobacillus асіdophilus / Н. В. Кондратюк, В. Л. Большакова, А. В. Кутня // Міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу». – Полтава: ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ». – 2014. – С. 34-36.

Пат. 2222953 Российская Федерация, МПК A23C9/12, A23C23/00 Способ производства белково-кисломолочного продукта / В. А. Грунская, Г. В. Борисова, Н. М. Филиппова, Н. М. Парменова; Заявит. ГОУ Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н. В. Верещагина. - № 2002101991/13; заявл. 20.09.03; опубл: 10.02.04, Бюл. № 3.

Пат. 27650 України, МПК А23G 9/04 Спосіб виробництва морозива ацидофільного з підвищеною біологічною цінністю / Л. М. Хомічак, Г. Є. Поліщук, Г. П. Калініна, М. М. Антонюк, А. В. Згурський; Заявит.

НУХТ. - № 200707139; заявл. 25.06.07; опубл: 12.11.07, Бюл. № 18.

Пат. SU1200875 А, МПК A23C13/6 Способ производства сметаны для детского питания / А. Д. Грищенко, Л. К. Забанова, А. В. Романова, И. С. Хамагаева; Заявит. Восточно-Сибирский технологический институт. - № 3611670; заявл. 25.02.85; опубл: 30.12.85, Бюл. № 48.

Пат. 22774 України, МПК А61К35/66, А61К47/26 Сухий вуглеводний продукт лікувально-профілактичної дії «Лактовіт» / С. С. Гуляєв-Зайцев, Н. Г. Макосій, Н. Ф. Кігель, Г. К. Тарадій, Г. О. Єресько; Заявит. Технологічний інститут молока та м’яса УААН. - №

; заявл. 10.06.96; опубл: 21.04.98, Бюл. № 3.

Пат. 2451451 Российская Федерация, МПК A23C9/12, A23C9/127 Способ получения симбиотического кисломолочного продукта / Т. М. Давыдова, П. А. Лисин; Заявит. Омский аграрный университет им.

П. А. Столыпина. - № 2010124435/10 ; заявл. 15.07.10; опубл: 20.12.11, Бюл. № 15.

Пат. 2465775 Российская Федерация, МПК A23C19/055 Способ получения сырного продукта «Умник» / Е. В. Сорокина, Н. Б. Гаврилова, Е. А. Молибога; Заявит. Омский аграрный университет

им. П. А. Столыпина. - № 2011114310/10 ; заявл. 12.04.11; опубл: 10.11.12, Бюл. № 31.

Пат. 2376779 Российская Федерация, МПК A23C23/00 Способ производства кисломолочного пастообразного продукта / Н. Б. Гаврилова, О. В. Пасько, О. А. Гладилова; Заявит. Омский аграрный университет им. П. А. Столыпина. - № 2008106343/13 ; заявл. 18.02.08; опубл: 27.12.09, Бюл. № 36

Пат. 2379904 Российская Федерация, МПК A23C23/00 Композиция для получения молочно-белкового биококтейля / С. А. Хитрик, Н. Б. Гаврилова, О. В. Пасько; Заявит. Омский аграрный университет им. П. А. Столыпина. - № 2008114558/13 ; заявл. 14.04.08; опубл:

01.10, Бюл. № 3.

Бывайлова, Е. А. Разработка технологии обогащенного ацидофильного продукта с повышенной биологической

ценностью и пребиотическими свойствами / Е. А. Бывайлова // автореф. дисс. канд. техн. наук. – Ставрополь: ДонГАУ. – 2014. – 30 с.

Kayanush, J. A. Quality attributes of yogurt with Lactobacillus casei and various prebiotics / J. A. Kayanush, P. McGrew // LWT - Food Science and Technology. – 2007. – V. 40, №10. – P. 1808-1814.

Heenan, C. N. Survival and sensory acceptability of probiotic microorganisms in a nonfermented frozen vegetarian dessert / C. N. Heenan, M. C. Adams, R. W. Hosken, G. H. Fleet // LWT - Food Science and Technology. – 2004. – V. 37, № 4. – P. 461-466.

Hong, S. H. Natural Exopolysaccharides Enhance Survival of Lactic Acid Bacteria in Frozen Dairy Desserts / S. H. Hong, R. T. Marshall // Journal of Dairy Science. – 2001. – V. 84, № 6. – P. 1367-1374.

Mirzaei, H. Effect of calcium alginate and resistant starch microencapsulation on the survival rate of Lactobacillus acidophilus La5 and sensory properties in Iranian white brined cheese / H. Mirzaei, H. Pourjafar, A. Homayouni // Food Chemistry. – 2012. – V. 132,

№ 4. – P. 1966-1970.

Souza, C. H. Viability of Lactobacillus acidophilus La-5 added solely or in co-culture with a yoghurt starter culture and implications on physico-chemical and related properties of Minas fresh cheese during storage / C. H. Souza, S. M. Saad // LWT - Food Science and Technology. – 2009. – V. 42, № 2. – P. 633-640.

Кондратюк, Н. В. Технологічні аспекти підвищення біодоступності препаратів, що містять біфідобактерій / Н. В. Кондратюк, Є. П. Пивоваров, С. К. Воцелко, О. П. Неклеса, О. О. Гринченко // Мікробіологічний журнал (НАН України). – 2014. – С. 124-130.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.