Імітаційне моделювання процесу перемикання мехатронного модуля лінійного переміщення із режиму гідростопоріння в режим регулювання

О. Є. Скворчевський

Анотація


Основною метою роботи було теоретичне обґрунтування можливості реалізації режимів гідростопоріння та регулювання мехатронного модуля, побудованого із використанням запатентованих електрогідравлічних перетворювачів. Для досягнення поставленої мети було проведено численне інтегрування нелінійної системи диференційних рівнянь, яка є математичною моделюю процесу перемикання модуля з одного режиму в інший. Характеристики перехідного процесу мають достатньо високу якість

Ключові слова


Мехатронний модуль; електрогідравлічний перетворювач; жорстка нелінійна система диференційних рівнянь; перехідний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Пат. 76766 Україна, МПК (2006) F15В 3/00. Електрогідравлічний підсилювач / Скворчевський О.Є.; заявник та патентовласник Скворчевський О.Є. – № 2004021138 ; заявл. 17.02.04 ; опубл. 15.09.06, Бюл. № 9.

Скворчевський О.Є. Математичне моделювання статичних робочих процесів електрогідравлічних перетворювачів нормально-закритого типу / О.Є. Скворчевський // Вісник НТУ «ХПІ»: Нові рішення у сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ» – 2011. – № 45. – С. 48-54.

Скворчевський О.Є. Експериментальні дослідження статичних робочих процесів еле-ктрогідравлічного перетворювача нормально-закритого типу / О.Є. Скворчевський // Механіка та машинобудування. Науково-технічний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – № 2. – С. 43-51.

Скворчевський О.Є. Верифікація нелінійних математичних моделей пропорційної гідроапаратури на основі експериментальних досліджень / О.Є. Скворчевський // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Гірничо-електромеханічна. – Донецьк: ДонНТУ. – 2011. – Випуск 22(195). – С. 236-245.

Скворчевский А.Е. Имитационное моделирование переходных процессов нормально-закрытого электрогидравлического преобразователя / А.Е. Скворчевский // Международный научно-технический форум, посвящённый 100-летию ОАО «Кузнецов» и 70-летию СГАУ, Самара, 5-7 сентября 2012 года: Сборник трудов в 3-х томах. Том 2. Международная научно-техническая конференция с участием молодых учёных «Динамика и виброакустика машин». – Са-мара: Издательство Самарского государственного аэрокосмического университета, 2012. – С. 234-235.

Скворчевський О.Є. Інваріантний до ε електрогідравлічний слід-куючий привод зі змінною структурою / О.Є. Скворчевський // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Гірничо-електромеханічна. – Донецьк: ДонНТУ. – 2012. – Випуск 2(24). – С. 207-217.

Скворчевський О.Є. Математична модель мехатронного модуля, побудованого із використанням нормально-закритих електрогідравлічних перетворювачів / О.Є. Сквор-чевський // Східно-Європейський журнал передових технологій. 2012. T. 6, N 7(60). С. 66-70. Режим доступу : URL : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/5566.


Пристатейна бібліографія ГОСТ