Системи діагностування в проектах на транспорті при обслуговуванні пасажирських потоків

А. Н. Горяинов

Анотація


Розглянуто питання використання систем діагностування в проектах на транспорті. Описані типові схеми систем діагностування. Виділена область об’єктів діагностування в проектах. Запропонована класифікація проектів на транспорті


Ключові слова


Система діагностування; проект; транспорт

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Гудков, В. А. Пассажирские автомобильные перевозки [Текст]: учеб. / В. А. Гудков, Л. Б. Миротин, А. В. Вельможин, С. А. Ширяев; под ред. В. А. Гудкова. - М.: Горячая линия - Телеком, 2006. - 448 с.

Левковець, П.Р. Системні аспекти логістики в проектах пасажирських перевезень [Текст] / П.Р. Левковець, І.Ф. Шпильовий. - К.:НТУ, 2007. — 152 с.

Тесленко, П.О. Впровадження проектного підходу до управління пасажиропотоками на Укрзалізниці [Текст] / П.О. Тесленко, І.М. Гарас // Управління проектами: стан та перспективи. Матеріали міжн.наук.-практ. конф. Відп. ред. Кошкін К.В. – Миколаїв: НУК, 2009. – С. 98-99 (189 с.)

Ігнатенко, Д.О. Організаційне управління якістю в проектах щодо надання транспортних послуг [Електронний ресурс]: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / Д.О. Ігнатенко; [Нац. трансп. ун-т]. — К., 2007. — 20 с.

Далека, В.Х. Наукові основи ресурсозбереження при експлуатації міського електричного транспорту [Електронний ресурс]: автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.22 / В.Х. Далека; [Нац. трансп. ун-т.] — К., 2005. — 36 с.

Вакарчук І.М. Управління проектами та програмами побудови приміських автобусних систем [Електронний ресурс]: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / І.М. Вакарчук; [Нац. трансп. ун-т.] — К., 2006. — 20 с.

Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками [Текст]: учеб. / И. В. Спирин. - 5-е изд., перераб. — М.: Изд. центр «Академия», 2010. — 400 с.

Сапожников, В.В. Основы технической диагностики [Текст]: учеб. пос. / В.В. Сапожников, Вл.В. Сапожников. – М.: Маршрут, 2004. – 318 с.

Форнальчик, Є.Ю. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: навч. пос. / Є.Ю. Форнальчик, М.С. Оліскевич, О.Л. Мастикаш, Р.А. Пельо; за заг. ред. Є.Ю. Форнальчика. – Львів: Афіша, 2004. – 492 с.

Горяинов, А.Н. Определение эффективности систем диагностирования в теории транспортной диагностики [Текст] / А.Н. Горяинов // Вісник НТУ «ХПІ». Зб.наук.пр. Тем.вип.: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – №1. - С.64-70. (168с.)

Горяинов, А. Н. Реализация транспортной диагностики в рамках транспортного обслуживания [Текст] / А. Н. Горяинов // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2012. – № 6 (177) частина 1. – С. 184-189.

Управление проектом. Основы проектного управления [Текст]: учебн. Под ред. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2007. – 768 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.