№ 57 (2010)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" ISSN: 2079-5459

Зміст

Технології органічних і неорганічних речовин та екологія

Експериментальні Дослідження циклофільтра в процесі вловлювання цементного пилу PDF
Ю. А. Безносик, Д. А. Серебрянський, С. В. Плашихин 3-6
Исследование антиокислительных свойств комплекса фуллерена С60 с П-трет- бутилкаликсареном PDF (Русский)
К. А. Кирпач, А. В. Ефименко, Т. Н. Каменева, В. В. Ефименко, Е. В. Полункин 6-11
Дослідження процесу утворення полімерної сірки внаслідок прямого охолодження продуктів плазмолізу сірководню водним середовищем PDF
В. Т. Яворський, З. О. Знак 11-15
Унос жидкой фазы в центробежном аппарате PDF (Русский)
В. Ф. Моисеев, Е. В. Манойло 15-22
Апробація ресурсозберігаючої технології виробництва комбікормів та БВМД в умовах господарства PDF
Ю. В. Яценко, В. І. Піскун 22-25
Реагент для розчинення асфальто-смолистих і парафінових відкладень з свердловинного обладнання газонафтових промислів PDF
С. О. Крамарев, А. П. Мельник, С. Г. Малік, Т. В. Матвєєва 25-29
Высокоскоростные массообменные колонны и газожидкостные сепараторы PDF (Русский)
А. А. Куделя 29-32
Міжфазний натяг продуктів реакції амідування ацилгліцеринів діетаноламіном PDF
А. П. Мельник, В. Ю. Папченко 32-36
Обгрунтування вибору методу очищення нафт і нафтових дистилятів від сполук сірки PDF
Аммар. В. Саід, К. М. Сорокотяга, І. О. Лаврова 36-41

Технології конструкційних матеріалів та машинобудування

К расчету надежности уникальных конструкций при малоцикловом нагружении PDF (Русский)
В. И. Доненко, В. И. Иванов, С. А. Воденников, В. А. Скачков 42-46
Модифікування нержавіючої сталі за допомогою іонної імплантації PDF
М. В. Ненько, Д. О. Рєзніченко, В. В. Гончаров 46-49
Гармонізація стандартів поліграфічного виробництва PDF
А. С. Гордєєв 49-55
Разработка и совершенствование устройств водовоздушного охлаждения непрерывнолитой блюмовой заготовки PDF (Русский)
А. В. Гресс 55-58
Особливості газодинамічного впливу на структуроутворення литої інструментальної штампової сталі PDF
В. Ю. Селівьорстов, Ю. В. Доценко, В. Є. Хричиков, О. А. Носко, В. З. Куцова 59-67
Методы оценки уровня качества продукции машиностроительного производства PDF (Русский)
А. С. Зенкин, В. П. Иванов, В. А. Годик 67-72
Методология моделирования в процессе выбора технологии восстановления деталей PDF (Русский)
С. А. Лузан 72-75
Особенности проектирования инструмента для тангенциальной обкатки трубчатых заготовок в среде DELCAM POWERSHAPE PDF (Русский)
М. Л. Корнева, Е. В. Горбач, В. А. Паламарчук, А. Ф. Тарасов 75-79
Дослідження деформованого стану металу гнутих профілів замкненого перетину PDF
Т. Л. Коворотний, О. С. Забара, Ю. О. Плєснецов, М. C. Любімов 79-82
Экспериментальные исследования формоизменения и энергосиловых параметров прокатки периодических профилей PDF (Русский)
Ю. А. Плеснецов, Н. Р. Горобей 82-86
Чарльз Гаскойн – фундатор українського металознавства. До 210 - річчя першої української заводської лабораторії PDF
А. Г. Журило 86-91

Фундаментальні аспекти сучасних технологій

Проведении ультразвукового контроля тонкостенных стальных изделий транспортных средств PDF (Русский)
Д. Ю. Зубенко 92-96
Расчет снижения удерживающей способности средств обеспечения сплошности топлива при его движении вдоль поверхности раздела фаз PDF (Русский)
С. А. Давыдов 96-100
Кондуктометрия клеток животных в средах с произвольной проводимостью PDF (Русский)
В. А. Шигимага 100-104
Воздействие электрических импульсов на мембранный потенциал нервных клеток насекомых PDF (Русский)
В. М. Дубик 104-107
Особенности проявления центробежной неустойчивости снаружи вращающегося цилиндра при протоке жидкости через его поверхность PDF (Русский)
И. Г. Мочалина, Е. В. Мочалин 108-113
Дослідження дифузійних процесів при інтеркаляції літію у фторид магнію PDF
Л. С. Кайкан, В. В. Угорчук, М. Я. Січка, І. М. Будзуляк, І. М. Гасюк 114-121

Інформаційні технології та системи управління

Методологія функціонального моделювання як засіб представлення проектної документації в ІТ-аутсорсінгу PDF
З. М. Гадецька, І. А. Жирякова 122-128
Комп’ютерний аналіз АСР за імпульсною характеристикою об’єкта PDF
Ю. М Ковриго, І. М. Голінко, А. І. Кубрак 128-132
Вибір діагностичної ознаки технічного стану робочих органів вертикального валкового млина AG-MPS 180BK на основі методу його параметричної ідентифікації за уточненою перехідною характеристикою PDF (Русский)
Р. Б. Скрипюк, Л. М. Заміховський 133-140
Ethernet та промислові мережі реального часу PDF
Я. І. Заячук 140-145
Система контроля тезауруса сообщения как инструмент преодоления семантического барьера виртуальной команды проекта PDF (Русский)
Л. Л. Кармазина 145-149
Метрологическое обеспечение измерителя контактной разности потенциалов PDF (Русский)
А. М. Шкилько, И. В. Компанеец 150-153
Селекция многофакторной модели по совокупности статистических и физических критериев PDF (Русский)
В. И. Олевский, Д. Г. Зеленцов, А. М. Мильцын 153-159
Ранжування інформативних ознак при неруйнівному контролі композиційних матеріалів PDF
Є. О. Піколенко, А. В. Переїденко, В. С. Єременко 159-164
Оптимизационная модель для минимизации возможного ущерба от ошибок человека-оператора PDF (Русский)
Н. Б. Пасько, Е. А. Лавров 164-168
Модель информационного обмена в системе принятия решений диспетчером в условиях аварии PDF (Русский)
С. А. Сафонова, В. А. Лыфарь 168-173
Модифікація підсистем захисту інформації на основі мереж Петрі PDF
О. О. Супруненко 173-177
Підвищення ефективності систем автоматичного регулювання за рахунок врахування обмежень керованого сигналу PDF
О. С. Бунке, О. В. Степанець, Б. В. Фоменко 177-183
Застосування методів багатокритеріальної оптимізації в проектуванні мереж моніторингу стану атмосферного повітря PDF
Г. О. Статюха, Ю. О. Безносик, Т. В. Бойко, Л. М. Бугаєва 183-189
Залучення процесу оптимізації коду, як компоненти при функціонуванні складних відкритих систем PDF
Н. О. Козуб, С. Г. Чорний, Г. О. Райко 189-194
Устойчивость подвески шасси самолета при малом верчении пневмоколес PDF (Русский)
Б. М. Шифрин 194-198
Проект как управляемая организационно-техническая система PDF (Русский)
П. А. Тесленко 198-202
Об использовании некоторых ньютонометров в качестве гравиметров авиационной гравиметрической системы PDF (Русский)
Е. В. Гура, А. В. Коваль, E. H. Безвесильная 202-207
Застосування експертних систем у вирішенні задачі управління продуктивністю обчислювальних ресурсів білінгової системи мобільного оператора PDF
Д. В. Кукленко, Г. М. Захаренко 207-213
Розроблення інформаційно-структурної схеми електрогідравлічних слідкуючих приводів багатоцільових транспортних засобів PDF
В. Ю. Улько, О. Я. Ніконов 214-220
Нові підходи до планування поїздоутворення на сортувальних станціях PDF
О. М. Кузіна, О. А. Малахова 221-225
Раціоналізація місцевої роботи станції на основі принципів логістики PDF
С. О. Мозговий, Г. М. Сіконенко 225-229
Нові підходи до технології відправлення поїздів з сортувальних станцій PDF
О. С. Мільшина, М. Є. Щербина 229-234
Коригування плану формування пасажирських поїздів в сучасних умовах PDF
І. М. Тітова, Т. Т. Берестова 235-240
Моделювання етапу прицілювання процесу стрільби з короткоствольної вогнепальної зброї PDF
С. В. Костішин, С. М. Злепко, А. А. Шиян 240-244
Моделирование тягового безредукторного привода на основе индукторного двигателя с аксиальным магнитным потоком PDF (Русский)
Д. И. Якунин, Е. С. Рябов, Д. Ю. Зюзин, Б. Г. Любарский 244-251
Проблемы определения объектов диагностирования на транспорте PDF (Русский)
А. Н. Горяинов 251-258
Использование контейнерных сущностей в метамодели предметной области „медицина катастроф“ PDF (Русский)
Т. В. Филатова, Н. И. Билоненко, Е. В. Малахов 258-264
Аналіз функціонування системи теплопостачання як об’єкта управління PDF
Ю. В. Парфененко, О. І. Пономаренко, В. Г. Неня 264-268
Повышение эффективности управления предприятием на основе системного подхода PDF (Русский)
Б. Б. Стелюк, И. М. Чернявская 268-271
Моделирование автоматизированного управления многокомпонентным дозированием технологического процесса приготовления газобетона PDF (Русский)
С. И. Арсеньева, Ю. А. Крисан, В. В. Зиновкин, Е. М. Кулинич 271-277

Технології та обладнання харчових виробництв

Визначення кількості рослинних антиоксидантів для захисту гірких хмелевих речовин від окисної деструкції PDF
В. А. Домарецький, Ф. Ф. Гладкий, О. М. Півень, Т. О. Березка, Л. А Данилова 278-281
Розробка майонезу, збалансованого за складом поліненасичених жирних кислот PDF
А. П. Бєлінська, Л. В. Кричковська, Н. І. Черевична, Т. І. Зекунова 281-284